மரம் வளர்ப்போம்!

இது மீராவின் ஊர்! அவளுடைய ஊர் ஒரு வண்ணமயமான கிராமம்.  மீரா அவள் வீட்டைச் சுற்றி மரங்களையும் கொடிகளையும் வளர்த்தாள். இதைப் பார்த்து அவள் கிராமத்தில் இருக்கும் பெரியோர்களும், சிறியோர்களும் மரங்களையும் கொடிகளையும் வளரத்தனர். இதனால் அந்த கிராமமே வண்ணமயமாக இருக்கிறது. இது மலயாவின் ஊர்.  மலயா ஒரு நகரத்தில் வாழ்ந்து வந்தாள். மலயாவின் ஊரில் மரங்களே இல்லை. இதனால் அவள் நகரம் மாசுபட்டது. மலயாவும், மீராவும் நண்பர்கள். அவர்கள் இரண்டு பேரும் இரட்டையர்கள் போன்று. இன்றைக்கு இருவரும் பள்ளிக்கு சென்றார்கள். பள்ளியில் நன்றாக படித்து முடித்ததும் இருவரும் மலயாவின்…

Tell Me Now -Good For You

ನಂಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳು! ನಿನಗೊಳ್ಳಯದು ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಟ ಆಡಬಾರದು? ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ನಡುರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು? ಅದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ಏಕೆ ಕೇಳಬೇಕು?  ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Click to…

The Rich Letter K

The Letter K lived in the Land of Words. She owned the bank, and she made lots of money. Every night she counted her bags of money, and it made her happy.  She had so much money that she used it to blow her nose when she sneezed. She had so many bags of money…

The Stinky Letter P

Letter P lived in the Land of Words. When he was a lowercase p, he always used to tell his mom, “I don’t want to take a bath, and you can’t make me!” She always made him take one anyway, but he said that when he got older he’d never take another bath again. So…

The Old Letter O

The Letter O lived in the Land of Words. He was the oldest of all the letters. He was in charge of the museum. It was his job to find old and rare things. He was always trying to get the rarest, oldest and most valuable item ever heard of: The Golden Dinosaur Skull. He…

The Missing Letter S

The Letter S lived in the Land of Words. He was a photographer, and he loved taking pictures. But he was always missing when the other letters needed him. He didn’t show up for his own birthday party. He missed a dinner at the Letter A’s house. He was supposed to play on a woozoo…

The Loud Letter M

 The Letter M lived in the Land of Words. The Letter M was always yelling because he thought it was the best way to get people to listen. He was the loudest of all the letters. He got so used to being loud that he didn’t know how to be less loud. He talked so…

The Invisible Letter N

The Letter N lived in the Land of Words. He liked to be alone, and he loved going off on his own to collect strange items. He would go for walks through the woods, the fields, and the mountains. He was always looking for rare items. He carried a bag with him to collect whatever…

The Flying Letter Y

The Letter Y lived in the Land of Words. He liked getting attention. Sometimes he would make up stories to get attention. When he was a lowercase y, he told all his friends that he was an alien from another planet. “My antennae don’t start growing for a few more years,” he said He told…

Goody Goody Animals

Once there was a school for animals and birds who lived in Min-Min town. It was called ‘Hip Hip Hurrah School.’ All the animals and the birds, big and small of Min-Min town went to Hip Hip Hurrah School to study and to play. One day, Miss Pussy, their Teacher said, “Come on, children, tell…